1. TOETREDINGSVOORWAARDEN:

Door een order toe te vertrouwen stemt de klant zonder enig voorbehoud in met de huidige

algemene voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke aanvaardig hebben onderhavige algemene voorwaarden voorrang op deze van de opdrachtgever.

2. AANBIEDINGEN:

Elke aanbieding door wordt steeds gedaan vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3. BESTELLINGEN:

Zolang een order niet door ons werd bekrachtigd verbindt het slechts de klant. Elke bestelling maakt het voorwerp uit van een bevestiging die de voorwaarden van het contract bepaalt en er de afsluiting van tot gevolg heeft.

4. BETALING:

De facturen zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomst.

Indien, op verzoek van de opdrachtgever, de rekening aan een derde moet worden gericht, blijft de opdracht-

gever borg voor de betaling ervan. Bij gebrek aan betaling mag de uitvoering van alle opdrachten van de klant zonder vooropzegging noch schadevergoeding geschorst worden. De betalingen gedaan aan onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevrijdend behalve bij aflevering van een geldig ondertekend kwijtschrift door een gevolmachtigde, welke melding maakt van deze hoedanigheid.

Wanneer een klant een betwisting opwerpt betreffende een order houdt zulks niet het recht in de betaling, die be-

trekking heeft op de overige orders, te schorsen. De rekeningen die niet worden betaald op hun vervaldag geven

van rechtswege aanleiding tot betaling van een intrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

Bovendien zal van een rekening die onbetaald gebleven is, acht dagen na een in mora stelling per aangetekende

brief, het bedrag van rechtswege verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% voor schadeloosstel-

lingsinteresten, met een minimum van 50 EURO. 

5. ANNULERING:

In geval van annulering gelden volgende regels:

– Minder dan 7 dagen voor het voorziene begin van de campagne: de voorziene campagne wordt integraal

  aangerekend.

– Tussen 7 en 14 dagen voor het voorziene begin van de campagne: de voorziene campagne wordt voor 50%

  aangerekend.

– Tussen 14 en 21 dagen voor het voorziene begin ven de campagne: de voorziene campagne wordt voor 25%

  aangerekend.

6. VERANTWOORDELIJKHEID :

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verschuldigde auteursrechten die ten laste vallen van de klant.

7. OVERMACHT:

Het zich voordoen van elk feit, zelfs voorzien als niet voorzien, onafhankelijk van de wil van onze organisatie waardoor de toestand van een publiciteitsmedium gewijzigd wordt en alle gevallen van overmacht welke de goede uitvoering van een order beletten, vertragen of verminderen, schorsen van rechtswege onze verplichtingen en ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid of schadeloosstelling.

8. KLACHTEN:

Klachten en opmerkingen dienen, om als ontvankelijk beschouwd te worden, binnen de 3 dagen na het gelaakte

feit of de gelaakte omstandigheid ter kennis van ons gebracht te worden bij aangetekend schrijven, gestuurd naar adres Maatschappelijke Zetel Provinciebaan 155  9620  Zottegem.

9. GELDIGHEID :

Contracten afgesloten tussen ons en de klanten moeten binnen het jaar na afsluiting volledig

worden uitgevoerd. De klant wordt gehouden het bestelde materiaal of campagne binnen die periode op te nemen.

De organisatie heeft het recht, bij niet afname door de klant, van het in contract vermelde materiaal of dienst,

aan de toenmalige overeengekomen bedragen tot facturatie over te gaan.

10. BEVOEGDHEID:

Alle eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank Oudenaarde, zelfs indien

er verschillende verweerders zijn.

Lees meer: https://www.radiomfm.be/adverteren/verkoopsvoorwaarden/